Comentariul Institutului de Formare Continuă la Anunțul pentru Consultarea publică a Proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.193/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continua a adulților plasat pe 25 martie 2022 de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova pe pagina oficială la compartimentul Transparența decizională

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a plasat pe 25 martie 2022 pe pagina oficială la compartimentul Transparența decizională Anunțul pentru Consultarea publică a Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.193/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continua a adulților:

https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-modificarea-hotararii-guvernului-nr1932017pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-formarea-continua-a-adultilor/9034

Institutul de Formare Continuă intervine cu un Comentariu cu următorul text: Sursa: https://particip.gov.md/ro/document/comments/35602

1.     Comentarii la nota informativă: Nota informativă indică că scopul proiectului este înlăturarea neclarităților și discrepanțelor existente intre Regulamentul in vigoare și alte acte normative, in scopul ralierii prevederilor acestuia la cadrul normativ reglator european și experiența internațională privind învățarea pe tot parcursul vieții. Considerăm că este necesar de indicat concret, care acte normative naționale și europene s-au avut în vedere. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” nu există, deoarece ea fiind elaborată și propusă de guvernele Filip și Chicu, până în prezent nu a fost aprobată de parament. De fapt toate neclaritățile și discrepanțele HG 193 încep de la Codul educației, în care „Învăţarea pe tot parcursul vieţii” a fost artificial definită ca o nouă formă de învățământ, dar care de fapt este un proces de perfecționare permanentă a cunoștințelor și abilităților persoanei. De asemenea, absolut nejustificat, în această „formă” artificială de învățământ au fost incluse și alte noțiuni, inclusiv și formarea profesională continuă. Menționăm că legislația Republicii Moldova a atribuit formarea profesională Codului Muncii și respectiv competenței Ministerului muncii (Titlul VIII articolele 212 – 221). De asemenea, formarea profesională continuă este definită detaliat în Concepția privind orientarea, pregătirea și instruirea profesională a resurselor umane, aprobată prin hotărârea parlamentului nr. 253-XV din 19.06.2003.

2.     Cu referință la actele internaționale, acest proces este reglementat de prevederile Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane (Geneva, 23 iunie 1975) cu modificările di 2014, ratificată de Republica Moldova la 28 septembrie 2001. Conform art. 215 al codului muncii orice angajator poate organiza cursuri de formare profesională, pentru salariații săi sau viitorii salariați, pentru a obţine o calificare profesională. Această prevedere a legislației este deosebit de importantă în condițiile zilei de azi, când foarte multe companii duc lipsă de resurse umane, când multe profesii sunt pe cale de dispariție, iar în locul lor apar zeci de profesii absolut noi. Diverse cataclisme naturale, pandemii, conflicte militare de asemenea destabilizează piața muncii. Concurența globală dar și legislația RM impune angajatorii să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau studiază în instituţii de învățământ, fără scoatere din activitate (art. 213). Este de menționat și programul de guvernare „MOLDOVA  VREMURILOR  BUNE”, care are una din acțiunile prioritare „Implementarea politicilor de creştere a calităţii resurselor umane, prin promovarea formării profesionale la locul de muncă, dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiilor de învăţare de-a lungul vieţii”.

3.     Comisia Europeană a prezentat o propunere ambițioasă pentru un spațiu european al Educației până în 2025. Se intenționează de a valorifica formarea continuă ca factor determinanți pentru crearea de locuri de muncă, creșterea economică și îmbunătățirea coeziunii sociale, pe lângă dezvoltarea personală. Va fi formată o viziune de micro-certificări. Pe lângă calificările deja realizate, micro-certificările vor oferi cursanților oportunități bogate de a-și diversifica învățarea prin cursuri mai scurte în scopul de a dobândi abilități care să le permită să participe pe deplin în societate și pe piața muncii (https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf). Analiza rezultatelor aplicării Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.193/2017 denotă, că în loc de a fi un facilitator al economiei naționale în formarea de noi locuri de muncă, el s-a transformat într-un instrument de blocare sau limitare a formării profesionale prin impunerea acreditării obligatorie a acestor programe de către ANACEC. Menționăm, că țările UE sau dezis de la bun început de acreditarea programelor de formare profesională continuă (ex. Finlanda, Estonia). Progresele tehnologice tot mai rapide de pe piața muncii cer de la cursanții adulți și mediul de afaceri să posede abilități și competențe necesare pentru a utiliza pe deplin a know-how-ului tehnologic și non-tehnologic. Programele de formare profesională continuă au drept scop dezvoltarea abilităților care se aplică imediat.

4.     Conținuturile acestor programe realizate conform principiului „fast-paced” și „just-in-time” nu întotdeauna vor corespunde indicatorilor de acreditare ai ANACEC, iar unele din aceste programe sunt de o unica folosință sau au o durată de viață foarte scurtă. Reieșind din acestea se impune necesitatea de realizare a programelor de formare profesională continuă fără obligativitatea de acreditare a acestora de către ANACEC. Institutul de formare continuă propune un nou conținut al Notei informative și a hotărârii de guvern (discutate și aprobate la ședința senatului IFC din 5 aprilie 2022, proces verbal nr. 5.) NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.193/2017 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului Ministerul Educației şi Cercetării 2. Condițiile ce an impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților este condiționată de înlăturarea neclarităților și discrepanțelor existente între Regulamentul în vigoare și următoarelor acte normative. Programul de guvernare „MOLDOVA  VREMURILOR  BUNE” Codului Muncii (Titlul VIII articolele 212 – 221). Concepția privind orientarea, pregătirea și instruirea profesională a resurselor umane, aprobată prin hotărârea parlamentului nr. 253-XV din 19.06.2003.

5.     Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane (Geneva, 23 iunie 1975) cu modificările di 2014, ratificată de Republica Moldova la 28 septembrie 2001. O abordare europeană a micro-certificărilor. Raportul final al Comisiei Europene din decembrie 2020 (https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf). 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene Proiectul Hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi Proiectul urmărește: Excluderea obligativității evaluării externe în vederea autorizării provizorii sau acreditării programelor de formare profesională continuă care nu este prevăzută în actele normative indicate în p.2. 5. Fundamentarea economico-financiară Aprobarea și implementarea proiectului Regulamentului nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public național. 6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte normative.

6.     Avizarea și consultarea publică a proiectului în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008, anunțul cu privire la inițierea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2019, a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului la compartimentul Transparențe decizională. 8. Constatările expertizei anticorupție Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție. 9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene Proiectul nu intră în categoria actelor normative care necesită expertiza de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene. 10. Constatările expertizei juridice Proiectul urmează a fi expertizat de către Ministerul Justiției. 11. Constatările altor expertize Nu sunt necesare. Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din 2022 Chișinău Pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2017 Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art. 266), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;

7.     Punctul 18 va avea următorul cuprins: „18. Furnizorii de educație care au ca activitate de bază formarea adulților sau prestează servicii publice sub formă de cursuri pentru dezvoltarea competențelor generale sau funcționale pot beneficia la propria decizie de procedura de evaluare externă realizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea autorizării provizorii sau acreditării. punctul 73 se exclude. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a1 Republicii Moldova. PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚĂ Contrasemnează: Ministrul educației și cercetării Anatolie Topală Ministrul muncii și protecției sociale Marcel Spatari.