Cursuri de perfectionare
Cursuri de perfecționare 2017-2018 - 20 credite (150 ore) - 990 lei
* Obligatoriu de îndeplinit
Numele *
Prenumele *
De unde ați aflat despre noi? *
Buletinul de identitate seria și numărul *
Numarul de indentitate *
Sexul *
Data, luna și anul nașterii *
Adresa de domiciliu *
Telefon Mobil *
Telefon domiciliu
Telefon serviciu
Email *
Studiile (Instituția de învățământ, orașul, anul) *
Locul de muncă (funcția) *
Specialitatea *
Perioada de desfășurare a cursurilor *

I.  INSTITUŢIA  DE  ÎNVĂŢĂMÎNT  SE  OBLIGĂ:

1.1. Să asigure în modul stabilit înmatricularea auditorilor la cursurile de perfecţionare/recalificare

1.2. Să asigure condiţiile necesare pentru instruire.

1.3. Să acorde fiecărui auditor documentul respectiv de absolvire a cursurilor, în cazul în care acesta a îndeplinit cu succes planul de studii.

 II.  AUDITORUL  (ÎNTREPRINDEREA)  SE  OBLIGĂ:

2.1. Până la începutul studiilor să prezinte toate actele necesare înscrierii.

2.2. Până la începutul studiilor Auditorul / Întreprinderea să achite în numerar sau să deconteze pe contul Instituţiei de învăţământ suma indicată la p.1.1.

2.3. Să însuşească materialul didactic conform planului si programelor de instruire. Să susţină probele de evaluare în termenele stabilite.

2.4. Să respecte Regulamentul de ordine internă stabilit în Instituţia de învăţământ. La încălcarea de către auditor a obligaţiunilor prevăzute de către acest Regulament, instituţia de învăţământ are dreptul de a-l exmatricula fără a restitui suma achitată.

2.5. Întreprinderea să creeze condiţii Auditorului pentru îndeplinirea cu succes a programelor de studii şi susţinerea probelor de evaluare.

III.  DISPOZIŢII  FINALE:

3.1. În cazul nesusţinerei probelor de evaluare în termenele stabilite din motive întemeiate, auditorului i se acordă posibilitatea de susţinere repetata.

3.2. În cazul nesusţinerii probelor de evaluare în termenele stabilite fără motive întemeiate, auditorul este exmatriculat din instituţia de învăţământ fără restituirea sumei încasate.

3.3. Certificatul de perfecţionare se eliberează auditorului numai în cazul îndeplinirii cu succes a programelor de studii şi susţinerii probelor de evaluare.

3.4. Costul Certificatului în mărime de 30 de lei este achitat de către Auditor în contabilitatea Instituţiei de învăţământ.

3.5. În cazul desfăşurării cursurilor în afara Instituţiei de învăţământ, Întreprinderea se obligă să achite formatorilor cheltuielile pentru transport, diurnă şi cazare.

3.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării de către ambele părţi şi este valabil până la sfârşitul cursurilor.

3.7. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Apăsați butonul „Trimite” o singură dată și așteptați 15 secunde!

În cazul în care nu vă vine contractul pe poșta electronică timp de 30 minute,
apelați la numărul: 022 85 46 89, 022 85 46 71