Repozitoriu Institutul de Formare Continuă


Planuri de învățământ

Acte normative

 1. Codul educației al RM
 2. Legea nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
 3. Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) nr. 22 din 03.03.2014

 4. Cadrul european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii

 5. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar

 6. CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

 7. NOMENCLATORUL domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

 8. Ordin ME nr. 199 din 04.04.2011 cu privire la realizarea modulului psiho-pedagogic

 9. Ordinul ME nr. 203 din 19.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior

 10. Plan cadru studii superioare Ordin ME nr. 1045 din 29.10.2015

 11. STRATEGIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE A REPUBLICII MOLDOVA PÎNĂ ÎN 2020

 12. STRATEGIA de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Acte normative interne ale IFC

 1. Carta IFC
 2. Comisia de evaluare
 3. Contractul colectiv de muncă
 4. Manualul calității al IFC
 5. Organigrama instituției IFC
 6. Plan de formare profesională
 7. Planul strategic de activitate
 8. Planul strategic de dezvoltare
 9. Planuri de activitate
 10. Planuri operaționale
 11. Politica de Securitate
 12. Politica în domeniul asigurării calității
 13. Raportul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității pentru 2018 – 2019
 14. Raportul privind activitatea științifică a IFC
 15. Regulament de funcţionare a comisiei metodico-ştiinţifică a IFC
 16. Regulament privind elaborarea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de formare profesională continuă în cadrul IFC
 17. Regulament privind organizarea şi administrarea site-ului Institutului de Formare Continuă
 18. Regulament cu privire la managementul calitatii serviciilor educationale și cercetarea în cadrul Institutului de Formare Continua
 19. Regulamentul de activitate al senatului IFC
 20. Regulament de orientare vocațională a persoanelor adulte
 21. Regulament de planificare și recrutare a personalului didactic și de cercetare
 22. Regulament privind organizarea activității de mentorat în formarea profesională continuă și pe parcursul întregii vieții
 23. Regulament privind recunoaşterea creditelor de studii transferabile acumulate de studenţii admişi la studii la Institutul de Formare Continuă în baza diplomelor de studii universitare
 24. Regulament de planificare și recrutare a personalului didactic și de cercetare
 25. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii în cadrul Institutului de Formare Continuă
 26. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare- -evaluare cu utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 27. Regulamentul privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evidență a auditorilor
 28. Regulamentul  privind prelucrarea informatiilor ce contiin date cu caracter personal in sistemul de evidență contabilă
 29. Regulamentul Centrului de învățământ la distanță
 30. Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
 31. Regulamentul de activitate al senatului IFC
 32. Regulamentul de activitate și funcționare a Secției Marketing a IFC
 33. Regulamentul de atestare
 34. Regulamentul de evaluare internă
 35. Regulamentul de evaluare internă a programelor de studii în cadrul Institutului de Formare Continuă
 36. Regulamentul de funcționare a bibliotecii
 37. Regulamentul de organizare a studiilor
 38. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului ”Pedagogul inovativ”
 39. Regulamentul de organizare și funcționare a catedrei pedagogie și psihologie
 40. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al IFC
 41. Regulamentul de organizare și funcționare a Contabilității IFC
 42. Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului la distanță
 43. Regulamentul de organizare și funcționare a secției Asistență tehnică a IFC
 44. Regulamentul de organizare și funcționare a secției Personal și Secretariat
 45. Regulamentul de organizare și funcționare a Secției studii și asigurarea calității
 46. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al IFC
 47. Regulamentul de organizare a studiilor
 48. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului ”Pedagogul inovativ”
 49. Regulamentul de organizare și funcționare a catedrei pedagogie și psihologie
 50. Regulamentul de organizare și funcționare a Contabilității IFC
 51. Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului la distanță
 52. Regulamentul de organizare și funcționare a secției Asistență tehnică a IFC
 53. Regulamentul de organizare și funcționare a secției Personal și Secretariat
 54. Regulamentul de organizare și funcționare a Secției studii și asigurarea calității
 55. Regulamentul de organizare și funcționare a comitetului pentru securitate și sănătate în cadrul Institutului de Formare Continuă
 56. Regulamentul instituțional al IFC
 57. Regulamentul privind autoevaluarea catedrelor
 58. Regulamentul privind evaluarea cunoștințelor, capacităților și competențelor / activităților de învățare ale auditorilor
 59. Regulamentul privind formarea continuă  a cadrelor didactice
 60. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea repozitoriului instituţional al institutului de formare continuă
 61. Regulamentul privind prelucrarea informatiilor ce contin date  cu caracter personal in sistemul de evidenta ale salariatilor IFC
 62. Regulamentul privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evidență a auditorilor
 63. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 64. Regulamentul cu privire la modul de calculare a timpului de lucru și de remunerare a profesorilor în cadrul sistemului de învățământ la distanță
 65. Statutul IFC
 66. Strategia Politicii de personal a IFC
 67. Structura personalului
 68. Plan de cercetare științifică al IFC pentru anii 2014 – 2020